OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

 

 MAMY DODATKOWY NUMER TELEFONU DO REJESTRACJI 17 777 01 06

 

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami związanymi z przyjmowaniem pacjentów i pobytem
w budynku obowiązującymi w OWI Rzeszów, przed przyjściem na wizytę. 

 

 

Procedury związane z epidemia COVID-19

 

O  Nas:

 Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka, w której Państwa dziecko ma szansę otrzymać  wczesną i wielospecjalistyczną pomoc. Nasza oferta obejmuje diagnozę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, indywidualną i grupową terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców. Specjalizujemy się w pomocy dzieciom w wieku 0-7 lat zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, z wszelkimi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z upośledzeniem umysłowym, z zespołami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Dzieci są objęte kompleksową opieką:

 • lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej;

 • fizjoterapeutów – terapeutów metody NDT Bobath, metody Vojty, metody PNF, metody SI, terapeutycznej metody KinesjologyTaping;

 • psychologów;

 • logopedów – neurologopedów, surdologopedów

 • pedagogów;

 • terapeuty zajęciowego.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferowana w ramach kontraktu z NFZ przez OWI pomoc jest bezpłatna.

 

Cele realizowane w stosunku do dziecka:

 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania

 • zapobieganie występowania i/lub pogłębiania się nieprawidłowości rozwojowych

 • wyzwalanie potencjału rozwojowego we wszystkich sferach

 • pomoc w optymalnym wykorzystaniu możliwości rozwojowych

 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności

 • przygotowanie i umożliwienie funkcjonowania w grupie rówieśniczej

 • przygotowanie i umożliwianie udziału w edukacji

Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka

 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich

 • umożliwienie udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych

 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny

kontakt2