OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Ośrodek Wczesnej Interwencji posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie:


Rehabilitacja lecznicza – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie na podstawie skierowania.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Skierowanie powinno zawierać:

 • czytelną pieczątkę placówki kierującej wraz z kodem resortowym część VII i VIII oraz numerem umowy z NFZ,
 • datę wystawienia skierowania,
 • rozpoznanie medyczne wraz z kodem ICD-10,
 • cel skierowania,
 • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z wyraźnym numerem prawa wykonywania zawodu,
 • nr PESEL pacjenta.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1138), Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Podczas pierwszej wizyty należy okazać:

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • karty informacyjne, wypisy ze szpitali, badania diagnostyczne, USG, EEG itp.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Wczesnej Interwencji, tj. od godz. 07:00 do 19:00.

 • telefonicznie pod nr telefonu 17 852 05 10
 • osobiście lub za pomocą osób trzecich w rejestracji Ośrodka

Nasz adres – ul. E. Plater 7, 35-079 Rzeszów
(za Kinem Helios, budynek firmy Śrubres)

Pacjenci przyjmowani są na wyznaczony termin.

Dla pacjentów objętych opieką naszego Ośrodka ustalamy plany terapii na cały miesiąc. Ustalenie planu terapii na dany miesiąc rozpoczyna się 10 dnia miesiąca, który go poprzedza.

kontakt2